3 สิงหาคม 2562 เลยยังแล้งหนัก ชาวนาโอดครวญไม่ได้ทำนา

ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/local/382197

ภาวะพายุ”วิภา”ที่ส่งผลให้เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วมบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางจังหวัด  ชาวนาได้ลงมือทำนาในเดือนนี้แม้ว่าจะล่าช้ากว่าปกติ  ในส่วนจังหวัดเลย ปรากฏว่าไม่ได้รับผลกระทบจากพายุวิภา” สภาพทั่วไปมีลมพัดแรงตลอดทั้งวันติดต่อกันมา 2 วันแล้ว  ไร่-นา แปลงการเกษตรแห้งแล้ง ต้นกล้ายืนต้นตายหลายพื้นที่ มากสุดคือ นาข้าว  อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง ในพื้นที่นอกเขตชลประทานและไม่มีระบบสูบน้ำ ส่วนปริมาณน้ำฝน จังหวัดเลย ค่าปานกลางคือ 1,237 มม./ปี  แต่ ตั้งแต่ต้นปีถึงวันนี้ วัดได้เพียง 268.3 มม.เท่านั้น คาดหวังพายุจะเข้ามาหรือมาในพื้นที่ใกล้เคียง แต่ก็ยังมาไม่ถึง แม้ว่าจะใช้วิธีหว่านแทนการดำนาที่ประหยัดค่าจ้างแรงงาน ค่าลงทุนด้านต่างๆ และจะเสียหายน้อยกว่าการดำเมื่อต้องประสบภัยแล้งหนักมากกว่านี้  ช่างอากาศร้อน ฝนแล้งนี้ยังมีการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดหลายอำเภออีกด้วย จึงเป็นเหตุให้ชาวนา ชาวไร่ต่างโอดครวญ   พร้อมวิงวอนภาครัฐเข้ามาชวยเหลือ เนื่องจากภายในกลางเดือน ส.ค. นี้  ยังไม่มีฝน ไม่มีน้ำจะไม่สามารถทำนาได้ในปีนี้ ภาวะการขาดแคลน ความยากจนก็จะเกิดขึ้น ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย  รายงานสถานการณ์น้ำว่า  จากจำนวนอ่างเก็บน้ำ 14 แห่งของจังหวัดเลย ณ วันนี้มีปริมาณน้ำรวม 53 ล้าน ลบม.เท่านั้น หรือร้อยละ 46 ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปี 2561 ที่มีปริมาณน้ำร้อยละ 86  อ่างเก็บน้ำมีน้ำน้อยที่สุดคือ อ่างเก็บน้ำพาว อำเภอเมืองเลย  ร้อยละ 4  และอ่างห้วยอีเลิศ อำเภอวังสะพุง ร้อยละ 6  โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน อำเภอเมืองเลย ที่ปล่อยน้ำเพื่อทำระบบประปาเลี้ยงเขตเทศบาลเมืองเลย และรอบนอก ผู้ใช้น้ำ 18,000  ราย  เหลือน้ำ 4 ล้าน ลบม.หรือร้อยละ 18  และมีแนวโน้มลดลง  และงดปล่อยน้ำสู่สระน้ำการประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลย ร้อยละ 100  ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2562 เป็นต้นไป โดยทำการสูบน้ำจากแม่น้ำเลยที่ได้มาจากอ่างเก็บน้ำน้ำเลย ตำบลแก่งศรีภูมิ  อำเภอภูหลวง มาแทน ผลิตน้ำประปาวันละ 15,000 ลบม. ทั้งนี้อ่างเก็บน้ำน้ำเลยขณะนี้มีน้ำ 27 ล้าน ลบม. หรือร้อยละ 77 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น